ÚPLNÁ PRAVIDLA „SOUTĚŽE O IPHONE“

I. Úvodní ustanovení

 1. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž o iPhone“ na území České republiky a Slovenské republiky.
 2. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených zákazníkům je třeba vykládat v souladu s těmito úplnými pravidly soutěže (dále jen „pravidla“).
 3. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků. Změna je účinná vyhlášením.  
 4. Soutěž nepodléhá zákonům o hazardních hrách, neboť je spotřebitelskou soutěží ve smyslu příslušných zákonů pro Českou republiku a Slovenskou republiku.  

II. Pořadatel

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže o letní ceny je společnost Opravdove hubnuti s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00, IČO: 04093551, DIČ: CZ04093551 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242473 (dále jen „pořadatel“).

III. Termín a místo konání soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu ode dne 6. 6. 2022 00:00:00 do dne 30. 6. 2022 23:59:59 (dále jen „doba konání soutěže“) a pro účely svého vyhodnocení je rozdělena do samostatných soutěžních dnů, kdy každý den začíná v 00:00:00 a končí ve 23:59:59 (dále jen „soutěžní den“). 
 2. Soutěží se rozumí soutěž na stránce www.ketomix.cz nebo www.ketomix.sk
 3. Soutěž je pořádána společně pro soutěžící na území České republiky a Slovenské republiky.

IV. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která se seznámila s pravidly této soutěže a zcela je splní (dále jen „soutěžící“).
 2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, včetně jejich zaměstnanců.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn provést nové losování nebo ji užít k jiným marketingovým účelům. Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

V. Mechanika soutěže

 1. Za celou dobu konání soutěže je prostřednictvím losování určen jeden výherce.  
 2. Do soutěže jsou zařazeni všichni zájemci, kteří se na webových stránkách www.ketomix.cz/BMI-kalkulacka nebo www.ketomix.sk/BMI-kalkulacka registrují zadáním své emailové adresy k účasti v této soutěži a následně potvrdí platnost své emailové adresy v ověřovacím emailu, který obdrží po registraci do své emailové schránky. Při zadání emailové adresy soutěžící potvrdí souhlas s pravidly této soutěže včetně zpracování osobních údajů.
 3. Soutěžící se s jednou emailovou adresou může do soutěže zapojit pouze jednou.

VI. Výhra v soutěži, způsob určení výherců a předání výhry

 1. Výhrou je telefonní přístroj iPhone 12 Mini s kapacitou 64 GB.
 2. Po ukončení doby konání soutěže bude ze všech emailových adres zadaných prostřednictvím stránky www.ketomix.cz/BMI-kalkulacka nebo www.ketomix.sk/BMI-kalkulacka vylosován pořadatelem jeden výherce vyhrávající výhru dle článku VI. odst. 1) těchto pravidel. Současně budou vylosováni 2 náhradní výherci pro případ, že první výherce nesplní podmínky pro získání výhry dle těchto soutěžních pravidel.
 3. Losování bude probíhat následovně: všechny registrované emailové adresy za celou dobu soutěže budou seřazeny do přehledné tabulky vzestupně od první zadané až po poslední. Prostřednictvím externího generátoru náhodných čísel bude vygenerováno číslo. Toto číslo odpovídá pozici výherní emailové adresy v celkovém přehledu v tabulce. Celý proces losování bude nahráván. Číselný přehled emailových adres v tabulce i záznam losování výherce soutěže budou pořadatelem archivovány.
 4. Losování výherce a 2 náhradních výherců proběhne do tří pracovních dnů po ukončení doby konání soutěže, a to ze všech jednotlivých emailových adres soutěžících, kteří v soutěžním období splnili pravidla této soutěže.
 5. O výhře bude bude soutěžící informován prostřednictvím zadané emailové adresy.
 6. Nepodaří-li se výherce kontaktovat prostřednictvím zadané emailové adresy nebo projeví-li nesouhlas s převzetím výhry, bude výhra přidělena dalšímu z vylosovaných náhradních výherců. V případě, že se nepodaří kontaktovat ani vylosované náhradní výherce, propadá výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn provést nové losování nebo ji využít k jiným marketingovým účelům.
 7. Výhra bude pořadatelem výherci odeslána pomocí přepravní společnosti na doručovací adresu, kterou si výherce dohodne s pořadatelem do 30 dnů od úspěšného e-mailového kontaktování výherce a ověření, že souhlasí s převzetím výhry, ledaže bude výherce požadovat převzetí osobní. V takovém případě bude výherci umožněno výhru převzít do 30 dnů od úspěšného e-mailového kontaktování výherce a ověření, že souhlasí s převzetím výhry, a to v sídle pořadatele.
 8. Nepřevezme-li výherce zásilku s výhrou nebo nevyzvedne-li si výhru ve výše uvedené lhůtě, výhra propadá pořadateli soutěže.
 9. V případě potřeby (a na výzvu pořadatele) je výherce povinen doručit pořadateli doklady prokazující nárok soutěžícího na výhru. Soutěžící je povinen na veškeré výzvy dle těchto pravidel reagovat ve lhůtě 7 pracovních dní od doručení výzvy, jinak bude ze soutěže vyřazen a nestane se výhercem.
 10. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetové stránce www.ketomix.cz/BMI-kalkulacka a www.ketomix.sk/BMI-kalkulacka.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 3. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou, není možná. Na výhru v soutěži se neuplatňuje právo reklamace ani jakákoli jiná práva z vadného plnění.
 4. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 5. Pořadatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.  
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.  
 7. Osobní údaje poskytnuté soutěžícími budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží.
 8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je pro Českou republiku Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz a pro Slovenskou republiku Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.
 9. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u pořadatele a na internetové stránce www.ketomix.cz/BMI-kalkulacka a www.ketomix.sk/BMI-kalkulacka.