Obchodní podmínky pro krabičkovou dietu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Opravdove hubnuti s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, IČO 04093551, DIČ CZ04093551 pro dodávky krabičkové diety/hotových chlazených jídel.

 

I. Vymezení pojmů  

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

Prodávající“ je společnost Opravdove hubnuti s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, IČO 04093551, DIČ CZ04093551.

Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých variant Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.ketomix.cz.

Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek objednaného Zboží a ceny Zboží či případné další dodatečné ceny (v podobě příplatku či slev) určené Ceníkem.

Kupující“ je fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.

„Třetí strana“ je fyzická nebo právnická osoba, která může být využita v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů Prodejcem v zájmu dodržení výroby Zboží, jeho zavážky nebo případně dalším službám v zájmu dodržení kvality a závazků vůči Kupujícímu.

Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách https://www.ketomix.cz/krabickova-dieta/, https://www.ketomix.cz/krabickova-keto-dieta/, resp. všechny produkty krabičkové diety.

 

II. Zboží 

 1. Prodávající se zavazuje sám nebo za využití Třetí strany vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu dopravit do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. Zavážka Zboží probíhá v orientačních časových harmonogramech, které sdělí Prodávající Kupujícímu telefonicky. Kupující bere na vědomí, že jiné časové možnosti závozu Zboží nejsou z logistického důvodu možné a že řidič zavážející Zboží nemůže měnit trasu závozu či na Kupujícího čekat, než se dostaví do místa dodání Zboží.
 2. Prodávající rozváží Zboží sám nebo si vymiňuje právo využít pro rozvoz Zboží Třetí stranu.
 3. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu následujícími způsoby:
  1. Kupujícímu, osobě určené Kupujícím nebo jiné osobě přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží,
  2. pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „pověšením na kliku“, kdy se má za to, že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání a za takto doručené Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. O dodání Zboží formou „pověšení na kliku“ je Kupující informován prostřednictvím SMS zprávy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení či znehodnocení takto dodaného Zboží.
  3. v případě, že není možné Zboží doručit ani tímto náhradním způsobem „pověšením na kliku“ např. z důvodu, že adresa dodání neexistuje či se řidič není schopen dostat ke dveřím, u kterých by mohl Zboží zanechat, odveze řidič Zboží zpět k likvidaci, přičemž se má za to, že Zboží bylo Kupujícímu dodáno tímto marným pokusem o doručení.
 1. Okamžikem dodání Zboží Kupujícímu všemi způsoby uvedenými v odst. 2 tohoto článku přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 2. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího https://www.ketomix.cz/krabickova-dieta/, https://www.ketomix.cz/krabickova-keto-dieta/a dále o aktuální ceně Zboží či dalších cenových podmínkách prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího https://www.ketomix.cz/krabickova-dieta/, https://www.ketomix.cz/krabickova-keto-dieta/.
 3. Prodávající se zavazuje u dodávaného Zboží dodržovat platné normy a předpisy ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží, způsobu skladování Zboží a návodu na přípravu Zboží prostřednictvím etikety umístěné na Zboží.
 4. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace skladováno v chladu za podmínek uvedených na etiketě Zboží. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek, a to ani v případě doručení zboží „pověšením na kliku“.
 5. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na etiketě Zboží. Po otevření je nutné Zboží spotřebovat ihned. 

 

III. Objednávka

 1. Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem: 
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě ketomix.cz
  2. vyplněním objednávkového on-line formuláře bez registrace umístěného na internetových stránkách https://www.ketomix.cz/krabickova-dieta/, https://www.ketomix.cz/krabickova-keto-dieta/. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde až následným telefonickým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího a úhradou zakoupeného Zboží na účet Prodávajícího. 
  3.  Každá učiněná objednávka je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy.  
  4. Zboží je možné objednat vždy od pondělí a to na 7 dní, 14 dní, 21 dní nebo 28 dní. Potvrzení objednávky připsáním odpovídající částky za Zboží je možné nejpozději do pátku do 10 hodin pro objednání Zboží od následujícího pondělí.
  5. v případě, že si Kupující objedná Zboží, je podmínkou uzavření kupní smlouvy vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

IV. Změna objednávky

 1. Žádost o změnu objednávky Zboží je Kupující povinen e-mailem či telefonicky v pracovních dnech v následujících časech: pondělí až pátek mezi 8:00 hod. až 16:00 hod. Změna objednávky je možná pouze s účinností od následujícího pondělí. Požadavky na změny uskutečněné v pracovní den mimo čas uvedený v odst. 1 tohoto článku nebo ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, svátky) se považují za doručené Prodávajícímu až nejblíže následující pracovní den. Požadavkům na změnu v kratší době nebude ze strany Prodávajícího vyhověno, Zboží bude Kupujícímu dodáno v souladu s předchozí objednávkou a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za takto dodané Zboží v plné výši.
 2. Pokud Kupující řádně a dle svých oprávněných nároků změní objednávku Zboží, Prodávající provede změnu objednávky s tím, že pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak a Kupujícímu vznikne nárok na vrácení poměrné části kupní ceny, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.

V. Kupní cena

 1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít a uhradit Prodávajícímu bezhotovostním převodem nebo on-line platbou za toto Zboží předem Kupní cenu dle odstavce III. 2. Neuhrazení kupní ceny je považováno za zrušení objednávky, Zboží nebude Kupujícímu dodáno a Kupující nemá právo jeho doručení nárokovat.
 2. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu do 3 dnů, kdy si Klient Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu na e-mail určený Kupujícím v objednávce.
 3. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
 4. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení.
 5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Prodávající oprávněn s okamžitou účinností zastavit dodávku objednaného Zboží. Prodávající je dále oprávněn zastavit dodávku Zboží v případě, že Zboží není možné Kupujícímu doručit. I v takovém případě však má Prodávající nárok na zaplacení kupní ceny Zboží za období, kdy není možné objednávku zrušit včas dle bodu III. 2. a do nejblíže následujícího pondělí a Kupující se zavazuje tuto kupní cenu zaplatit.
 6. Výjimky
  1. Prodávající neposkytuje Kupujícímu možnost zadání tzv. výjimek, kdy Kupující požádá Prodávajícího o individuální úpravu Zboží s vyloučením některých potravin.
  2. Prodávající nezaručuje Kupujícímu dodání Zboží neobsahující alergeny či nekontaminované alergeny. Z uvedeného důvodu tímto výslovně vyzývá Kupujícího ke zvážení odběru zboží v případě jeho intolerancí nebo alergií s přihlédnutím k zdravotní závažnosti v případě jejich konzumace.
 7. V případě, že Kupující přes výše uvedené upozornění na odběru Zboží trvá, může Prodávající takovému Kupujícímu Zboží dodat pouze za následujících podmínek: (i) Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že Prodávající nezaručuje Kupujícímu, že Zboží nebude obsahovat alergeny či nebude kontaminováno alergeny, (ii) a že přebírá veškerou odpovědnost za škody na zdraví, které mohou vzniknout Kupujícímu z důvodu dodání Zboží s alergeny či jeho kontaminace alergeny, (iii) Kupující udělí Prodávajícímu souhlas se zpracováním údajů o jeho zdravotním stavu, když tyto se považují za zvláštní kategorii osobních údajů. Prodávající je oprávněn kdykoliv odběr Zboží jednostranně ukončit z důvodu přehodnocení rizikovosti odběru pro Kupujícího.

 

 1. Ostatní
 2. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 3. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
 4. Tyto všeobecná obchodní podmínky se nevztahují na žádné jiné zboží. Produkty nebo prodejní položky nabízené v internetovém obchodě www.ketomix.cz.
 5. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o dodávce Zboží, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Kupující, který je spotřebitelem, může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2024 a mohou být jednostranně měněny Prodávajícím.

V Praze, 15. 5. 2024

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti společnosti Opravdove hubnuti s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, IČO 04093551, DIČ CZ04093551 pro dodávky krabičkové diety/hotových chlazených jídel.

 

 

 1. Předmět reklamačního řádu
 2. Tento reklamační řád vydává společnost Opravdove hubnuti s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, IČO 04093551, DIČ CZ04093551 (dále jen „Prodávající“) v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále v souladu s ust. §13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Účelem tohoto reklamačního řádu je informovat kupujícího – spotřebitele (dále jen „kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace krabičkové diety/hotových chlazených jídel s důrazem na rychlé a správné vyřizování reklamací.
 4. Vady zboží
 5. Kupující má právo reklamovat takové vady, které se objeví na zboží v době určené pro jeho spotřebu. Tato doba je vyznačena na krabičce zboží slovy spotřebujte do s uvedením konkrétního datumu. Po této době použitelnosti již nemá být zboží konzumováno, protože již nelze zaručit jeho bezpečnost a zdravotní nezávadnost.
 6. Vadou zboží je zejména: nedodání zboží; dodání zboží, které se neshoduje s programem či variantou; senzorické vady zboží - chuť, vzhled, vůně. Za vady zboží nejsou považovány vlastnosti zboží, které nevyhovují kupujícímu z důvodu jeho individuální preference (množství soli, koření atd.), pokud tyto zjevně nevybočují z obvyklé míry receptury.
 7. Vadou zboží nejsou takové vady, které vznikly na zboží po jeho předání kupujícímu, když za předání zboží se má v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího i předání tzv. „pověšením na kliku.“ Vadou zboží zejména nejsou takové vady, které vznikly tím, že kupující nedodržel podmínky pro skladování, které jsou uvedeny na štítku zboží.

 

III. Uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci na objednávku písemně, a to buď do

 

 1. vzorového formuláře pro dostupného ke stažení na odkazu https://www.ketomix.cz/reklamace/.
 2. Nebo prostřednictvím internetového formulář Retino dostupného na webové stránce Prodávajícího na odkazu https://www.ketomix.cz/reklamace/, poskytovaný společností Retino.cz s.r.o., IČO: 062 22 234, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, v rámci kterého probíhá veškerá komunikace prodávajícího a kupujícího ohledně reklamace
 3. nebo i jakkoli jinak písemným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu na emailovou adresu info@ketomix.cz.

a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději v den spotřeby zboží.

 1. Kupující je povinen v reklamaci specifikovat vytýkanou vadu zboží a dále reklamaci doložit fotografiemi: kódu na žluté tašce, ve které bylo zboží dodáno; krabičky se štítkem, ve které bylo zboží zabaleno; případně samotného zboží, pokud jde o vadu zboží, kterou lze takto zdokumentovat.
 2. Kupující má právo na výměnu vadného zboží za bezvadné (tj. za zboží stejného programu a varianty) či na vrácení kupní ceny vadného zboží.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné (tj. i jen formou e-mailu) potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace kupující požaduje.
 4. Vyřízení reklamace
 5. Prodávající o uplatněné reklamaci běžně rozhoduje nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost, zejména fotografie či specifikaci vady, prodlužuje se tato lhůta do doby, než kupující doplní prodávajícímu chybějící podklady a informace.
 6. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné (tj. i jen formou e-mailu) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. V případě, že je kupujícím požadována výměna vadného zboží za bezvadné, dohodne se prodávající s kupujícím, kdy má být toto zboží kupujícímu zavezeno. Náhradní bezvadné zboží však není možné doručit kupujícímu dříve než následující pondělí, když toto bude pro kupujícího čerstvě vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že náhradní zboží nebude totožné receptury, ale bude odpovídat danému aktuálnímu jídelníčku.
 8. V případě, že je kupujícím oprávněně požadováno vrácení kupní ceny vadného zboží, vystaví prodávající na vrácenou kupní cenu dobropis a vrátí kupujícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na kupujícím sdělený účet.
 9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.
 10. Pokud není kupující s vyřízením reklamace spokojen, může se v rámci řízení o mimosoudním řešení obrátit na ČOI.

 

V Praze, 15. 5. 2024