Pravidla soutěže

Pravidla soutěže vyhlášené s příspěvkem na facebookové stránce KetoMix ze dne 31. 3. 2022 (dále jen „soutěž“). Jedná se o jediný dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže a může být provozovatelem pozměněn formou písemných dodatků.

Provozovatelem soutěže je Opravdove hubnuti s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00 IČ: 04093551 (dále jako „provozovatel“). 

Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá v době od 31. 3. 2022 do 6. 4. 2022 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“).

Vyhodnocení soutěže
Po ukončení soutěže do 7. 4. 2022 proběhne vyhodnocení. V soutěži vyhrají náhodně vybraní soutěžící. Celkem budou rozdány 2 výhry.

Soutěžící
Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let, která zašle svou odpověď do soutěže formou komentáře na facebookový příspěvek, dle pravidel uvedených výše.

Ceny
VVýherci získají Proteinový koktejl s Acetyl-L-karnitinem 15 porcí. Výherce bude prostřednictvím komenáře na příspěvek vyzván, aby provozovateli prostřednictvím facebookové zprávy zaslal poštovní adresu pro doručení výhry. Doručovací adresu je potřeba zaslat do 7 dnů od kontaktování výherce. Výhru není možné nárokovat v alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou. Provozovatel zabezpečí doručení výhry výherci bezodkladně po skončení soutěže. Provozovatel nezodpovídá za nedoručení nebo poškození výhry.  

Provozovatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může zaslat pouze jednu odpověď. 

Všeobecná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na provozovateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Provozovatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. 

Soutěžící přihlášením do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých provozovateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje na žádost soutěžícího zlikvidovány. 

Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese provozovatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se soutěžící může na správce obrátit. Provozovatel má právo jakoukoliv svou pravomoc a povinnost přenést na třetí osobu (dodavatelskou společnost) a to i bez souhlasu účastníků soutěže. Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/ nebo/či užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace provozovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

V Praze dne: 30. 3.  2022 - provozovatel soutěže